Door Jaqueline Dorenbos-de Hen op 11 oktober 2018

Vragen PvdA naar aanleiding van begroting 2019: o.a. parkeren en parkeerfonds, handhaving, vrij of niet vrij besteedbaar en afvaldumpingen

Vragen, die PvdA graag beantwoord wil zien op de begrotingsmarkt, of bij de inleiding ervan

  1. Over parkeren en parkeerfonds.

De PvdA zou graag een geactualiseerd overzicht in Excel krijgen van de ontwikkelingen in het parkeerfonds tijdens de begrotingsmarkt, of bij het plenaire deel aanstaande woensdag krijgen (ook graag op papier in een Excel sheet, omdat het altijd een groot overzicht is dat niet makkelijk op de IPad te lezen is).

We willen daarin opgenomen zien ook het verloop van de tarieven betaald parkeren en ook de stand van het parkeerfonds voor 2020 en verder zoals deze zal worden volgens de voorstellen die het college nu doet.

Wij willen weten wat exact de kosten voor beheer van de fietsenkelder zijn de komende jaren. Wij weten dat de kapitaallasten van de fietsenkelder (zie voorjaarsnota 2017 pagina 24 , bedrag 155.000 euro) uit het parkeerfonds zijn gehaald op initiatief vorige college, maar willen weten wat de positieve gevolgen voor de ontwikkelingen van het parkeerfonds zouden zijn als de kosten voor beheer fietsenkelder eruit gehaald worden en op een andere manier gedekt worden. Dus graag ook een Excel sheet waarin dat verwerkt is.

Daarbij willen we ook nog een aangepast Excel overzicht ontvangen waar de kosten voor het ‘gratis’ parkeren op zaterdag voor 2019 eenmalig uit de egalisatiereserve parkeerfonds worden gedekt en dat voor de jaren erna de post kosten beheer fietsenkelder uit het parkeerfonds weggelaten wordt. Hoe is het verloop van de egalisatiereserve en de tarieven dan?

Is er bij de post handhaving, die is opgenomen in het parkeerfonds, ook gekeken naar de extra handhaving, die benodigd is als van maandag tm vrijdag van 17 tot 18 ook weer gehandhaafd moet worden? Met andere woorden; heeft het college hier extra handhavingscapaciteit voor gerekend?

Is er ook gekeken naar de gevolgen van het feit dat bij de voorjaarsnota 2017 voor een bedrag van 100.0000 euro aan handhaving uit het parkeerfonds is gehaald? Heeft dat geleid tot minder inkomsten omdat de bereidheid tot betalen is gedaald door een kleinere pakkans?

Kunt u uitleggen waarom het college ervan uitgaat dat er 2 procent meer betaald parkeerders komen per jaar? Op welke aanname is dit gebaseerd en is dit op feiten uit het verleden gebaseerd?

  1. Over handhaving

PvdA heeft geconstateerd dat in de voorjaarsnota 2017 (pagina 24) al een post van 100.000 voor handhaving is gehaald uit het parkeerfonds. Kan aangegeven worden waar deze capaciteit voor is ingezet?

In de beantwoording van technische vragen van de PvdA over de evaluatie proef afvaldumping en het starten van een nieuwe proef is door het college gemeld dat de handhavers, die worden ingezet, nieuwe en ingehuurde handhavers zijn.

Dat zou betekenen dat de 17.000 euro aan handhaafcapaciteit , die nu door het college wordt vrijgespeeld uit het parkeerfonds elders in de begroting gedekt moet worden. Wij gaan er namelijk vanuit dat deze handhaver toch gewoon betaald moet worden in verband met contractbepalingen. Waar kunnen we bij andere programma’s  die dekking terugvinden?

Is het mogelijk bij het maken van een integraal handhavingsplan , dat aangekondigd is, ook inzichtelijk te maken voor de raad welke kosten er nu in totaal gemaakt worden voor handhaving over alle programma’s? Het moet volgens ons transparanter gemaakt kunnen worden. Het is belangrijk te weten dat de kosten voor handhaving ook daar in het programma  gedekt worden, waar de kosten gemaakt worden.

  1. (Over de verhouding in de financiële middelen, die de gemeente binnenkrijgt tussen vrij besteedbaar en niet vrij besteedbaar.

Veel van de middelen , die de gemeente ontvangt hebben een doel waar deze gelden aan besteed moeten worden. Daar heb je als raad geen keuze in.

Kunt u bij de presentatie laten zien welk deel van de middelen, die de gemeente ontvangt in feite vrij te besteden zijn voor 2019 en de jaren erna? ) Deze vraag is behandeld bij de begrotingsmarkt in het plenaire deel, waarvoor dank)

4. In de begroting zien we logischerwijs niet alle jaarschijven waarvoor verplichtingen langjarig worden aangegaan. Zo zijn de kosten voor project Breestraat nu niet meer terug te vinden in het schema, maar die kosten lopen wel nog heel lang door. Kunt u aangeven hoe het kostenverloop voor project Breestraat en zijstraten doorloopt in de komende vijftien jaar en kunt u hetzelfde aangeven voor het project dat aan de raad wordt voorgesteld over landgoed Adrichem?) Van deze tabellen hebben wij tijdens begrotingsmarkt een staatje gekregen. Dank daarvoor.

  1. (Op pagina 98 van de begroting wordt ingegaan op het plan om afvaldumpingen tegen te gaan. Hier staat letterlijk “De raad is in het 3e kwartaal 2018 geïnformeerd over de evaluatie van de proef en kansrijke maatregelen zullen daarbij worden voorgesteld in combinatie met een structurele inzet voor heel Beverwijk voor 2019 en daarna. Extra structurele middelen zijn hiervoor dan nodig.” Er is dus blijkbaar door de raad in september al akkoord gegeven voor structurele inzet na 2019. Dat staat hier. Waar vinden we die structurele dekking terug in de begroting? Toen PvdA het bij de behandeling van het stuk in de raad van 27 september had over een niet gewenste verhoging van afvalstoffenheffing om dit te bekostigen, kwam hier geen duidelijk antwoord van het college op. Het ging slechts om een nieuwe proef, werd gesteld. Nu staat dit zo expliciet in de begroting, dus vragen wij ons af waar is dan de dekking, die door het college wordt voorgesteld?) Hierover hebben wij bij begrotingsmarkt met ambtenaar gesproken. Dank hiervoor.

6.  (De PvdA krijgt graag inzicht hoe het college in 2019 allerlei onderzoeken wil gaan doen, terwijl tegelijkertijd de ambtelijke organisatie wordt doorgelicht en misschien wel op de schop gaat. Het lijkt er op dat er wel heel veel onderzoeken in 1 jaar gestart gaan worden. Betekent dit dat de ambtelijke polsstok hiervoor te kort schiet, waardoor veel onderzoeken extern gaan worden uitbesteed? Graag uitleg hierover. Kunt u ook uitleggen waarom ervoor gekozen is zoveel onderzoeken te gaan doen terwijl er nu een tekort voor 2019 is, dat gedekt moet gaan worden vanuit de Algemene Reserve? Is dit op het laatste moment nog gedaan doordat de septembercirculaire tegenviel? Anders snappen wij het namelijk niet dat het college niet voor temporisering heeft gekozen.)

Deze vraag is nog niet beantwoord. Is blijkbaar te politiek en we stellen deze vraag dan ook nogmaals tijdens de begrotingscommissie van 18 oktober van het college.

 

Fractie PvdA

 

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline is betrokken bij o.a. de volgende items in de Gemeenteraad: Financiën,  afval, wegen en verkeer, treinen op de Kennemerlijn, etc. Speerpunt bij de verkiezing in maart 2018: Strijden voor meer treinen op de Kennemerlijn van en naar Beverwijk De wijken Kuenenplein/Plantage en Centrum kunnen extra op haar steun rekenen. j.dorenbos@xs4all.nl, t. 0251258573  

Meer over Jaqueline Dorenbos-de Hen