Door René Moelee op 2 juli 2018

Bijdrage PvdA, René Moelee, Raadsvergadering 28 juni 2018, betreffende Landgoed Adrichem (sportpark)

1e termijn

Voorzitter, leden van het college en de leden van de raad,

Is de PvdA voorstander van actief sport beoefenen. Het antwoord is ja, dat kunt u ook zien aan mijn afgetrainde lichaam.  Is de PvdA voorstander van het clusteren van sportvoorzieningen om de samenwerking te bevorderen. Weer een volmondig ja. In het verleden hebben wij ons hard gemaakt voor de terugkeer van SV Beverwijk op het sportpark en de komst van de Heemskerkse korfballers. In de jaren 90 was ook de PvdA voorstander van het realiseren van het park Overbos, een mooi park waar je kunt wandelen en fietsen en ook van je sport genieten. Natuurlijk er was een probleem, er moest een vierde hockeyveld komen. En misschien kon er ook wel iets voor de jeu de boules geregeld worden. Maar verder ligt er een prachtig park en een goede clustering van  sportvoorzieningen.  Een groene long die door veel inwoners van Beverwijk gewaardeerd wordt en met veel inspanningen door dezelfde inwoners tot stand is gekomen. De wethouder en zijn ambtenaren tezamen met bureau Sport heeft veel moeite gedaan om alle partijen te overtuigen van de kracht en de ambitie van het voorliggende voorstel ten aanzien van “Landgoed Adrichem” Helaas is het hen niet gelukt om de PvdA te overtuigen van het nut en noodzaak van dit plan.

We hebben veel vragen gesteld en er zijn ook veel antwoorden gekomen. Maar de  antwoorden konden onze onrust niet wegnemen.

Ik ga u meenemen in onze onrust cq zorgen. De onrust over de financiën , waar komt de dekking vandaan? En of dat nu gefaseerd of in één keer wordt uitgegeven, waar is het te vinden in de begrotingen van de aankomende jaren. Ook het MGOIP geeft hier geen duidelijkheid over.  Het MGOIP 2018-2021 aangenomen in deze raad op 19-12-2017 spreekt zelfs nog over een structurele bezuiniging van €50.000,00 die uit niet uitgevoerde werkzaamheden worden gehaald. Maar ook bureau Sport heeft het over deze niet uitgevoerde werkzaamheden als onderbouwing van hun plan.  Kunt u aangeven of deze kosten nu wel of niet verrekend zijn in het MGOIP. Kunt u ook met zekerheid toezeggen dat de andere kosten opgenomen in het MGOIP gewoon uitgevoerd gaan worden, zodat niet de andere sportverenigingen de dupe worden van dit ambitieuze plan.

Ook zijn wij nog verre van overtuigd waar het de waterpartij betreft. De vijver wordt gedempt ten faveure van een nieuw hockeyveld. Elders in het park moet dit water terugkomen. Op de duidelijke vraag waar dan wordt maar geen antwoord gegeven. Wij nemen  niet aan dat de parkeerplaatsen zullen verdwijnen en vermoeden natuurlijk ook wel dat  de plek waar de oude hockeyvelden lagen eigenlijk te mooi is voor andere bouw dan de vijver er naar toe verhuizen. Al het andere water dat er wordt neergelegd, hoe mooi ook, is simpelweg niet toereikend. De vijver is van belang voor de waterbeheersing in dit deel van Beverwijk en ligt op het laagste punt. Door de veranderende weersomstandigheden is al een paar keer dit gedeelte onder water komen te staan, toen ving de vijver nog een groot deel op. Wat gaat er gebeuren als er een hockeyveld ligt. Waar moet het water dan naar toe. Ook een plek voor deze behoorlijk grote vijver zien wij niet zo gauw terug in het plan. Daarnaast, al gememoreerd, ligt de vijver op het laagste punt. Moet het hockeyveld dan verhoogd worden om niet onder te lopen en is dat al in de kosten meegenomen. Uit interrupties heb ik begrepen dat hier al ervaring mee is. De plaats van de vijver is voor de PvdA van significant belang. Dat heeft twee redenen. Eén: de vijver maakt ook onderdeel uit van de sportbeleving namelijk het sportvissen dat daar regelmatig plaatsvind en misschien nog wel belangrijker, twee:  De PvdA is bang dat op het gebied dat vrijkomt huizen zullen worden gebouwd als kostendragers van dit project en dat daarmee opnieuw een stuk van de groene long zal worden afgesnoept.

Dan richten we ons blik nog even op de beoogde nieuwe plek voor het clubhuis van de hockeyclub.

Toegegeven er zullen nu minder buurtbewoners last hebben van eventuele luidruchtige feestjes. Op deze plek is namelijk de geluidsoverlast voor iedereen minder, daarom is het skatepark immers ook daar gesitueerd. Wat wel een probleem kan en zal opleveren is de parkeerplaatsen. Immers Podium 104 en de hockeyclub zullen samen gebruik moeten maken van deze plekken want ruimte voor meer plekken zien we daar niet echt.

De verhuizing van het skatepark is ons wel duidelijk geworden. Ons inziens is deze plek wel echt dichter bij de bewoonde buurt, maar ligt inderdaad tegenover de school dus het merendeel van de

geluidsoverlast is daardoor verminderd. Dat de speeltuin en het skatepark buren worden, kan misschien wel overlast gaan verzorgen, dat moeten we afwachten. Wel zou dit aspect moeten worden meegenomen in de gesprekken daarover met de betrokkenen. Kan het college deze toezegging doen.

Voorzitter, een ander punt van aandacht is de openheid en bereikbaarheid van het gehele landgoed.

Tijdens het inspreken werd daar al naar verwezen. Wanneer alle hekken weg zijn en het hele gebied doorkruist kan worden door wandelaars en fietsers is er een veiligheidsaspect. Immers de sportvelden en hun accommodaties kunnen worden betreden in zowel goede als kwade zin. Als men besluit om dan weer hekken te plaatsen en daarmee de openheid geweld aan te doen is het plan voor niets geweest en mislukt. Hoe denkt het college dit te voorkomen. Het antwoord kan niet liggen in de verregaande samenwerking door de verenigingen zoals eerder aangegeven door de wethouder. Dit zou namelijk nu ook al kunnen maar gebeurt niet of niet voldoende.

Voorzitter, ik kom tot een afronding in deze eerste termijn. De wethouder heeft nog geen antwoord gegeven op een andere prangende vraag. Wat doen we als er geen dekking gevonden kan worden voor de volgende fase van dit plan nu of in de toekomst. Kan de gemeenteraad inderdaad overwegen het plan op een later tijdstip af te blazen vanwege de kosten of vanwege een advies van buitenaf waardoor de plannen ineens veranderen, ik denk dan bijvoorbeeld aan het waterschap. Dit college denkt oplossingen te bieden voor de hockeyclub en de inwoners aan Heemskerkerweg. Dat is een mooi streven maar bent u niet bang dat u vele nieuwe problemen creëert. In mijn betoog heb ik er een aantal gememoreerd.  Ik zal  ze nog even op een rijtje zetten:

  1.  Waterprobleem.
  2. Overlast parkeren Overboslaan
  3. Geluidsoverlast bij de nieuwe flat en de bewoners rondom de hockeyvelden.
  4. Skatepark te dicht bij de woonwijk
  5.  En natuurlijk niet het minste : De financiering van het hele project

Voorzitter dit was een reis door onze onrust,  ik dank u voor uw aandacht en wacht de antwoorden van de wethouder af.

2e termijn.

Voorzitter de traditie van de afgelopen 8 jaar was dat de wethouder van financiën de hand op de knip hield. Zuinigjes werden er plannen uitgevoerd maar alleen als er dekking was gevonden. Maar nu waait er een nieuwe wind in Beverwijk. De wethouder van Financiën deelt een ongedekte cheque uit die vele miljoenen waard is om een ambitieus plan te financieren.  Immers er is een plan dat niet af is of is het nou een voorstel van een plan dat niet af? Er is een plan zonder financiering, dat geld vinden we onderweg wel. Er moet ergens een nieuwe waterpartij of eigenlijk ook niet, we zien het wel.

Geacht college, op deze gronden kunnen en willen de leden van de PvdA-fractie geen ja zeggen tegen dit ambitieuze plan. De aanzet is goed maar de uitwerking is nog verre van deugdelijk.

Wij zijn heel benieuwd naar de verdere plannen en vooral naar de uitwerking maar zullen op dit moment tegen aanname van dit plan stemmen.

Namens PvdA-fractie

René Moelee

René Moelee

René Moelee

René is o.a. woordvoerder voor: onderwijs Speerpunt bij de verkiezingen in maart:“Voor iedereen kansen op goede scholing en passend onderwijs” De wijken  Zwaansmeer en Oosterwijk kunnen op extra steun rekenen van René. r.moeleepvda@gmail.com, t. 0251-756208

Meer over René Moelee