21 november 2017

1ste termijn: Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2018-2021

 

Net als vorig jaar begint de Partij van de Arbeid met deze woorden: Het is de grootste opdracht voor ons, iedereen een eerlijke kans op een fatsoenlijk bestaan te geven.
Een voorbeeld daarvan: óók mensen met een kleine portemonnee  moeten plezierig  kunnen wonen in een goede woning  die staat  in een prettige omgeving.
Dat  klinkt klein en ambitieus gelijk. En daarom zeg ik ook opnieuw:
Dat  in een verwarrende  en onrustige wereld, onze solidaire, tolerante  en  welvarende  samenleving  behouden moet blijven.
En daar hebben wij hier, In Beverwijk en Wijk aan Zee, en in de IJmond, een taak.Een grote verantwoordelijkheid, die wij gezamenlijk dragen.

Het is ook daarom  dat de Partij van de Arbeid nog steeds tevreden is dat het college bij de start van deze collegeperiode de inwoner centraal heeft gesteld.
En gezegd heeft,  dat  niemand  voor een dichte deur komt te staan als ze aankloppen voor ondersteuning.
Niemand  valt  tussen wal  en schip,  en iedereen moet kunnen meedoen.
Dat  is natuurlijk ook nu nog  steeds ons credo.  De Partij van de Arbeid is, terugkijkend  naar  de afgelopen periode,  ook tevreden hoe de wethouder,  openbaar vervoer op de kaart heeft gezet in de IJmond en Kennemerland. Haar grote inzet heeft er in ieder geval toe geleid dat er dagelijks 2 intercity’s zijn toegevoegd, en de buslijnen richting centrum voor  wat betreft frequentie gelijk zijn gebleven.   We hopen dat dit straks in de volgende periode net zo voortvarend wordt opgepakt. Gelukkig blijft ook de 2e pont in de vaart.

En het college gaat gesprek aan, met gedeputeerde staten over subsidie voor versterking OV-knooppunt.

Onze gemeente doet het lang  niet slecht, als je ons vergelijkt met andere gemeenten, maar er blijft werk aan de winkel. Op het punt van het verkleinen van het aantal kinderen in armoede, het verhogen van de participatie, daarmee is nooit een college ooit klaar. Het verdient onze voortdurende zorg.

Maar beleid moet worden betaald, en er moeten keuzes worden gemaakt  wat we wel en wat we niet doen.

Een  belangrijke ambitie van het college is:  Een  solide  financiële  positie behouden,  ze vindt  het belangrijk  dat de Algemene Reserve goed gevuld blijft.   En dat het huishoudboekje   van de gemeente Beverwijk  op  orde blijft.
Zo denken wij als Partij Van de Arbeid er nu, bij  de  laatste begroting  van deze raadsperiode, ook nog steeds over.

En aan de hand van deze opmerkingen en onze beginselen, beoordelen we de Najaarsnota 2017, de Programmabegroting van 2018 en de Meerjarenraming.

Voorzitter,
Ik begin met een paar opmerkingen over de najaarsnota 2017.
De Partij van de Arbeid heeft met tevredenheid kennis genomen van de najaarsnota.
Het verwachte exploitatiesaldo voor 2017 is ten opzichte van de raming in de voorjaarsnota iets lager uitgevallen. De afwijking is met name veroorzaakt door de septembercirculaire, en door de Cao afspraken met de gemeenteambtenaren. Ondanks deze niet beïnvloedbare tegenvallers zal de begroting van 2017 met een positief saldo eindigen.

De Partij van de Arbeid fractie spreekt daarom zijn waardering uit voor het op orde houden van het huishoudboekje van de gemeente Beverwijk in 2017.

Voorzitter,
Dan kom ik op de programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2018-2021.  Om meteen met het einde te beginnen:  de Partij van de Arbeid fractie is tevreden met de door het college gepresenteerde begroting.

De lokale politiek is er, van, voor en door de inwoners van Beverwijk, ja je zou het bijna vergeten, ook DOOR de inwoners van Beverwijk,  Want we zijn  hier  allemaal samen   omdat we in Beverwijk en Wijk aan Zee wonen, anders zaten wij hier niet. Toch hebben burgers minder vertrouwen in de politiek niet alleen landelijk maar ook lokaal,  Ook hier.  Maar  Voorzitter, de  Partij van de Arbeid denkt, dat  deze  begroting  zorgt voor herstel van vertrouwen van de inwoners van onze gemeente in de politiek.  Vertrouwen in de toekomst  begint  bij zekerheid vandaag en volgend jaar.   Dat Voorzitter, dat  straalt  deze begroting  uit.

Binnen en buiten Beverwijk zijn veel ontwikkelingen gaande, die ons voor grote uitdagingen stellen. We hebben het bepaald niet allemaal in eigen hand, binnen onze gemeentegrenzen
Uitdagingen die kansen bieden maar ook om investeringen vragen.
Met deze begroting wordt ervoor gekozen om blijvend te investeren in de inwoners en de stad. En dat doet het college natuurlijk niet alleen.

De programmabegroting 2018 is tot stand gekomen op basis van de voorjaarsnota waar de ambities van het college in waren verwerkt.

De raad heeft tijdens de behandeling van de voorjaarsnota een groot aantal moties aangenomen waar de ambities van de raad in waren verwerkt.                                                                                  Het college heeft eerst deze ambities van de raad in de begroting  2018 opgenomen  alvorens de eigen ambities te gaan verwerken, onze complimenten daarvoor.

Dit alles, inclusief een financiële buffer van 450 duizend euro, is gerealiseerd binnen de beschikbare middelen.
Daarop is één uitzondering: de ambitie betreffende het toekomstbestendig maken van het parkeerfonds.
Het college stelt voor om het toekomstbestendig maken van het parkeerfonds met twee jaar uit te stellen.
De Partij van de Arbeid fractie staat positief tegenover dit voorstel aangezien we van het uitstel geen direct nadeel ondervinden.   Nu we het toch over parkeren hebben,  De Partij van de Arbeid heeft samen met het CDA en Gemeentebelangen een amendement ingediend waarin staat dat het parkeren in de namiddag van 5 tot 6 uur van maandag tot zaterdag gratis wordt gemaakt.

De Partij van de Arbeid is blij met de opname van de ambities van de raad in de programmabegroting en uiteraard in het bijzonder met de uitvoering van de door ons ingediende moties met betrekking tot extra budget voor groenonderhoud en speeltoestellen voor de jeugd.

Voorzitter,

De programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2018-2021

Net als vorig jaar begint de Partij van de Arbeid met deze woorden: Het is de grootste opdracht voor ons, iedereen een eerlijke kans op een fatsoenlijk bestaan te geven.
Een voorbeeld daarvan: óók mensen met een kleine portemonnee  moeten plezierig  kunnen wonen in een goede woning  die staat  in een prettige omgeving.
Dat  klinkt klein en ambitieus gelijk. En daarom zeg ik ook opnieuw:
Dat  in een verwarrende  en onrustige wereld, onze solidaire, tolerante  en  welvarende  samenleving  behouden moet blijven.
En daar hebben wij hier, In Beverwijk en Wijk aan Zee, en in de IJmond, een taak.Een grote verantwoordelijkheid, die wij gezamenlijk dragen.

Het is ook daarom  dat de Partij van de Arbeid nog steeds tevreden is dat het college bij de start van deze collegeperiode de inwoner centraal heeft gesteld.
En gezegd heeft,  dat  niemand  voor een dichte deur komt te staan als ze aankloppen voor ondersteuning.
Niemand  valt  tussen wal  en schip,  en iedereen moet kunnen meedoen.
Dat  is natuurlijk ook nu nog  steeds ons credo.  De Partij van de Arbeid is, terugkijkend  naar  de afgelopen periode,  ook tevreden hoe de wethouder,  openbaar vervoer op de kaart heeft gezet in de IJmond en Kennemerland. Haar grote inzet heeft er in ieder geval toe geleid dat er dagelijks 2 intercity’s zijn toegevoegd, en de buslijnen richting centrum voor  wat betreft frequentie gelijk zijn gebleven.   We hopen dat dit straks in de volgende periode net zo voortvarend wordt opgepakt. Gelukkig blijft ook de 2e pont in de vaart.

En het college gaat gesprek aan, met gedeputeerde staten over subsidie voor versterking OV-knooppunt.

Onze gemeente doet het lang  niet slecht, als je ons vergelijkt met andere gemeenten, maar er blijft werk aan de winkel. Op het punt van het verkleinen van het aantal kinderen in armoede, het verhogen van de participatie, daarmee is nooit een college ooit klaar. Het verdient onze voortdurende zorg.

Maar beleid moet worden betaald, en er moeten keuzes worden gemaakt  wat we wel en wat we niet doen.

Een  belangrijke ambitie van het college is:  Een  solide  financiële  positie behouden,  ze vindt  het belangrijk  dat de Algemene Reserve goed gevuld blijft.   En dat het huishoudboekje   van de gemeente Beverwijk  op  orde blijft.
Zo denken wij als Partij Van de Arbeid er nu, bij  de  laatste begroting  van deze raadsperiode, ook nog steeds over.

En aan de hand van deze opmerkingen en onze beginselen, beoordelen we de Najaarsnota 2017, de Programmabegroting van 2018 en de Meerjarenraming.

Een paar opmerkingen over de najaarsnota 2017.
De Partij van de Arbeid heeft met tevredenheid kennis genomen van de najaarsnota.
Het verwachte exploitatiesaldo voor 2017 is ten opzichte van de raming in de voorjaarsnota iets lager uitgevallen. De afwijking is met name veroorzaakt door de septembercirculaire, en door de Cao afspraken met de gemeenteambtenaren. Ondanks deze niet beïnvloedbare tegenvallers zal de begroting van 2017 met een positief saldo eindigen.

De Partij van de Arbeid fractie spreekt daarom zijn waardering uit voor het op orde houden van het huishoudboekje van de gemeente Beverwijk in 2017.

Dan  de programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2018-2021.  Om meteen met het einde te beginnen:  de Partij van de Arbeid fractie is tevreden met de door het college gepresenteerde begroting.

De lokale politiek is er, van, voor en door de inwoners van Beverwijk, ja je zou het bijna vergeten, ook DOOR de inwoners van Beverwijk,  Want we zijn  hier  allemaal samen   omdat we in Beverwijk en Wijk aan Zee wonen, anders zaten wij hier niet. Toch hebben burgers minder vertrouwen in de politiek niet alleen landelijk maar ook lokaal,  Ook hier.  Maar  Voorzitter, de  Partij van de Arbeid denkt, dat  deze  begroting  zorgt voor herstel van vertrouwen van de inwoners van onze gemeente in de politiek.  Vertrouwen in de toekomst  begint  bij zekerheid vandaag en volgend jaar.   Dat Voorzitter, dat  straalt  deze begroting  uit.

Binnen en buiten Beverwijk zijn veel ontwikkelingen gaande, die ons voor grote uitdagingen stellen. We hebben het bepaald niet allemaal in eigen hand, binnen onze gemeentegrenzen
Uitdagingen die kansen bieden maar ook om investeringen vragen.
Met deze begroting wordt ervoor gekozen om blijvend te investeren in de inwoners en de stad. En dat doet het college natuurlijk niet alleen.

De programmabegroting 2018 is tot stand gekomen op basis van de voorjaarsnota waar de ambities van het college in waren verwerkt.

De raad heeft tijdens de behandeling van de voorjaarsnota een groot aantal moties aangenomen waar de ambities van de raad in waren verwerkt.                                                                                  Het college heeft eerst deze ambities van de raad in de begroting  2018 opgenomen  alvorens de eigen ambities te gaan verwerken, onze complimenten daarvoor.

Dit alles, inclusief een financiële buffer van 450 duizend euro, is gerealiseerd binnen de beschikbare middelen.
Daarop is één uitzondering: de ambitie betreffende het toekomstbestendig maken van het parkeerfonds.
Het college stelt voor om het toekomstbestendig maken van het parkeerfonds met twee jaar uit te stellen.
De Partij van de Arbeid fractie staat positief tegenover dit voorstel aangezien we van het uitstel geen direct nadeel ondervinden.   Nu we het toch over parkeren hebben,  De Partij van de Arbeid heeft samen met het CDA en Gemeentebelangen een amendement ingediend waarin staat dat het parkeren in de namiddag van 5 tot 6 uur van maandag tot zaterdag gratis wordt gemaakt.

De Partij van de Arbeid is blij met de opname van de ambities van de raad in de programmabegroting en uiteraard in het bijzonder met de uitvoering van de door ons ingediende moties met betrekking tot extra budget voor groenonderhoud en speeltoestellen voor de jeugd.