10 juli 2017

BIJDRAGE PvdA Jaarrekening 2016 en Voorjaarsnota 2017 van de gemeente Beverwijk, Commissie en Raad

De Jaarrekening 2016 en de Voorjaarsnota 2017 van de Gemeente Beverwijk zijn in de Raadsvergadering van donderdag 6 juli vastgesteld.

De volgende PvdA-ambities zijn aangenomen door de Raad. Deze voorstellen zullen terugkomen in de begroting van 2018.
De volledige tekst van de ambities, kunt u vinden in de bijdrage van de commissievergadering; te vinden onder de korte opsomming.

Harmonisatie voorschoolse voorzieningen
De nieuwe wet gaat per 1 januari 2018 in. Het college heeft 4 juli de Raad per brief geïnformeerd over de voortgang van het implementatietraject. Deze brief komt tegemoet aan onze zorg over de communicatie richting ouders. De PvdA-fractie blijft de laatste voorbereidingen in de tweede helft van dit jaar nauwlettend volgen.
Tastbaars voor de jeugd: aangenomen.
Operatie Steenbreek: aangenomen
IJsbaan op het Stationsplein: PvdA heeft ingestemd met een nieuw voorstel dat een onderzoek inhoudt voor een mogelijke kleine bijdrage van de gemeente voor een kunstijsbaan op het Stationsplein.
Verlengen tweede uur gratis parkeren: PvdA frctie heeft hier tegengestemd. Voorstel PvdA is om donderdagavond/koopzondagen vrij parkeren, verder betaald parkeren op de overige dagen tussen 10.00 en 18.00 uur.
Structureel budget Tata Steel Chess Tournament: aangenomen.
Stadspas/participatiepas: Aangenomen.
Voortrekken opknappen Alkmaarseweg: toezegging dat dit onderzocht wordt.
Extra groenonderhoud en dan met name snoei en onkruidverwijdering: Aangenomen.
Extra financiële buffer. Is aangenomen.
Tweede pont: wordt onderzocht.

Commissievergadering (bijdrage Bayram Gezer)
Jaarstukken 2016
Het jaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van 2,8 miljoen euro. Het resultaat is gerealiseerd door incidentele meevallers en lagere kosten WMO. De lasten voor bijstandsuitkeringen en jeugdzorg waren daarentegen hoger dan begroot.

Ondanks de incidentele meevallers in de jaarrekening kunnen we concluderen dat het gevoerde financiële beleid goed is geweest en het huishoudboekje van de gemeente Beverwijk, in lijn met de voorgaande jaren, op orde is. De blijkt ook uit de financiële kengetallen. De weerstandsratio is met een score van 2,72 verder verbeterd ten opzichte van de voorgaande jaren.
De jaarrekening 2016 is de laatste jaarrekening die we in deze raadsperiode bespreken. De positieve gevoelens over de jaarrekening beperkt zich niet tot de jaarrekening 2016 maar geldt voor de hele raadsperiode. De complimenten voor het college is dan ook zeker op zijn plaats.

Het jaarverslag laat zien dat er op het beleidsmatige vlak vele zaken goed zijn opgepakt. De inspanningen hebben bijgedragen aan een positief woon- en leefklimaat in Beverwijk in lijn met de uitgangspunten schoon, heel en veilig. Hetzelfde geldt ook voor een adequate uitvoering van de zorgtaken die de gemeente heeft voor de inwoners van Beverwijk.
Resumerend, de PvdA-fractie is tevreden met de behaalde resultaten in 2016.

Accountantsverslag jaarrekening:
Het oordeel van de accountant over de jaarrekening is in zijn algemeenheid positief. Er wordt in het verslag een melding gemaakt van onrechtmatigheid met een geringe omvang bij inhuur derden. Ondanks dat de constatering lager is dan de goedkeuringstolerantie van 1%, vragen we het college om bij de aanbesteding van inhuur derden niet af te wijken van de interne richtlijnen.

Voorjaarsnota 2017:
Het college heeft in lijn met de wens van de raad de voorjaarsnota voorzien van diverse ambities voor de komende jaren. Op hoofdlijnen kunnen we ons vinden in de genoemde ambities. De PvdA-fractie heeft wel een paar opmerkingen en vragen bij een aantal van deze ambities.

Harmonisatie voorschoolse voorzieningen:
De nieuwe wet gaat per 1 januari 2018 in. De inhoudelijke invulling van de voorschoolse voorziening loopt op schema, maar in hoeverre zijn de betrokken ouders op de hoogte van de gevolgen van de nieuwe wet, met name met betrekking tot de financiering van de peuteropvang vanaf 2018?
In de jaarstukken staat dat het informatieboekje kinderopvang aangepast wordt conform het implementatieplan. Per wanneer is het informatie boekje beschikbaar voor de ouders?

Het is belangrijk dat de ouders met jonge kinderen tijdig op de hoogte zijn van de mogelijkheden van de voorschoolse voorzieningen. De PvdA-fractie vraagt het college ook via de consultatiebureaus meer bekendheid te geven aan mogelijkheden van de voorschoolse voorzieningen.

Tastbaars voor de jeugd:
Vanwege de bezuinigingen, zijn er in de afgelopen jaren meer informele speelplaatsen bij gekomen zonder speeltoestel. In de praktijk blijkt dat de jonge kinderen geen goede invulling kunnen geven aan de informele speelplaatsen. De PvdA-fractie vraagt aandacht voor de speelbehoefte van de jonge kinderen en daarvoor stellen we voor om structureel 50 dzd euro op te nemen in de begroting ten behoeve van speeltoestellen voor jonge kinderen.
>Ambitie 31: Operatie Steenbreek:
Deze motie, ingebracht door het CDA, n.a.v. de klimaat werkconferentie vorig jaar die Groen Links heeft georganiseerd heeft onze steun en wij zijn benieuwd wat de initiatieven zijn. Omdat een groot deel van de oplossingen op particulier terrein moet worden gevonden en gezocht wordt naar voorbeelden, lijkt het ons een aardig idee om bewustwording te stimuleren door het aanbieden van regentonnen in de tuin. Deze kunnen door collectief inkopen met korting worden aangeboden.

Ambitie 33: IJsbaan op Stationsplein
Vanwege de hoge kosten van een ijsbaan op het Stationsplein, wordt voorgesteld om een kunststof schaatsbaan aan te leggen voor een bedrag van 60 dzd euro. De PvdA-fractie vindt het voorgestelde alternatief ook te duur. Voor dat bedrag zien we liever een interactief kunstwerk of speelwerktuig op de Breestraat waar je kinderen mee “vasthoudt”. Als je de kinderen wat te doen geeft, blijven de ouders ook!

Ambitie 40: Verlengen 2e uur gratis parkeren:
Er wordt voorgesteld om het 2e uur gratis parkeren ook in 2018 mogelijk te maken. De PvdA-fractie is niet tegen dit voorstel, maar ons inziens zou deze termijn beperkt kunnen worden tot een half jaar na oplevering van het centrum. Daarna zouden de winkeliers het eventueel kunnen overnemen.

Ambitie 43: Structureel budget Tata Steel Chess Tournament á 30 dzd EUR per jaar.
Omdat dit een bestaand beleid betreft hadden we liever gezien dat de bijdrage aan het schaaktoernooi budget neutraal tot stand was gekomen. Ziet het college mogelijkheden om de dekking net als nu uit de producten bedrijfscontacten, toerisme en representatie te halen?

Ambitie 44: Stadspas / participatiepas:
Het idee voor een stadspas vinden we sympathiek. Het gebruik van zo’n pas zou laagdrempelig moeten zijn en het mag niet leiden tot stigmatisering van de gebruiker.

Het Rijk heeft vorig jaar extra middelen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van kinderarmoede. De PvdA-fractie wil graag van het college weten wat we als gemeente concreet doen met deze extra middelen?

Binnen de MRA zijn er geluiden om ook bij IJmuiden en Wijk aan Zee de term Amsterdam Beach te gebruiken; een goede promotie voor ons dorp om het toerisme uit te breiden. Wij willen dan wel inzetten op Amsterdam Beach familiestrand. Waar gezinnen in een intieme sfeer kunnen recreëren en dat pleit dan dat we geen betaald parkeren gaan invoeren in Wijk aan Zee. We willen natuurlijk wel bij drukte de Dorpsweide blijven openstellen voor de € 3,-/dag. Ook is het een mogelijkheid om dan het busvervoer naar Wijk aan Zee aantrekkelijker te maken en de verbinding met de trein goed te laten verlopen.

De PvdA-fractie wil als een extra ambitie het college vragen om het opknappen van de Alkmaarseweg naar voren te halen en als 2e prioriteit na de Breestraat te realiseren. Vorige week was er weer een deel van het riool kapot en moest vervangen worden; het blijft lapwerk.
En al in 2007 (!) heeft onze toenmalige fractie gevraagd om deze straat aan te pakken. Een woonstraat zal het niet worden, maar opknappen en verkeersluwe aanpassingen is nu echt de hoogste prioriteit. De bewoners hebben nu lang genoeg gewacht.
Dan is het wellicht ook mogelijk om het te combineren met de aanpak van groen.

Tijdens de afsluiting van de Velsertunnel is er tijdens spitsuren een 2e pont in bedrijf genomen; deze optie is zo positief gebleken dat deze inzet voor 2017 is verlengd. De PvdA-fractie wil pleiten voor verlenging ook na 2017 en vraagt de wethouder zich in te zetten om, via IJmond Bereikbaar of Mobiliteitsfonds hier medestanders en budget voor te vinden. Naast dat het voor de gezondheid van de inwoners beter is om de fiets te pakken is het ook beter voor het milieu en vermindering van de verkeersdruk.

De PvdA-fractie zou vanavond willen voorstellen om de doorvoering van de voorgenomen OZB-verhoging voor 2018 laten afhangen van de uitkomsten van de mei- en september circulaire. We zijn blij dat het college op basis van de zeer positieve uitwerking van de mei circulaire zelf met een voorstel is gekomen om de OZB verhoging voor 2018 niet door te laten gaan.

Tot slot een vraag over jeugdzorg. Onlangs is in de media veel aandacht besteed aan de jeugdpsychiatrie met betrekking tot de lange wachttijd voor hulp. Herkent het college de problemen die landelijk aan de orde worden gesteld ook in Beverwijk?

Bayram Gezer