20 januari 2018

IJmond werkt! herziene begroting 2017-1: herziene begroting 2018 & meerjarenraming 2019 t/m 2021, inclusief werkplan 2018

IJmond Werkt! heeft als gevolg van autonome (externe) ontwikkelingen een gewijzigde begroting 2017 ingediend. De gewijzigde begroting laat een aantal mee- en tegenvallers zien. De belangrijkste wijziging van de begroting over 2017 betreft de consequenties van het laten vervallen van management functies als gevolg van het beëindigen van de niet rendabele Wet sociale werkvoorziening (Wsw) activiteiten. Hiervoor wil IJmond Werkt! een voorziening treffen en de benodigde financiële middelen worden onttrokken uit de bestemmingsreserve herstructurering Wsw.

De PvdA-fractie kan instemmen met de herziene begroting 2017-1 IJmond Werkt!.

Herziene primaire begroting 2018 & meerjarenraming 2019 t/m 2021, inclusief werkplan 2018, IJmond Werkt!

IJmond Werkt! heeft conform de afspraak de begroting 2018 en de meerjarenraming voorzien van een werkplan. In de stukken hebben we kennis genomen van de invloed van de autonome ontwikkelingen op de financiële situatie van IJmond Werkt! Door deze ontwikkelingen is IJmond Werkt!, na 18 jaar, weer afhankelijk van de financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten. De directeur van IJmond Werkt! heeft in de IJmond commissie de autonome ontwikkelingen en de inspanningen die IJmond Werkt! levert om de nadelige gevolgen te beperken uitvoerig toegelicht. De PvdA-fractie spreekt haar waardering uit voor de inspanningen van IJmond Werkt! om het dreigende tekort van 1,6 miljoen per jaar om te buigen tot een tekort van 0,5 miljoen door de opbrengstverhoging en de kostenreductie. Dit allemaal bovenop de afgeronde maatregelen Berenschot. We zijn blij dat voor de jaren 2019 en 2020 de benodigde financiële middelen gedekt worden middels uit te keren bestemmingsreserve herstructurering Wsw aan de deelnemende gemeenten.

IJmond Werkt! is genoodzaakt  om een deel van het re-integratiebudget in te zetten om de tekorten op Wsw te dekken waardoor minder te besteden is voor re-integratietrajecten. Dit vinden we een zorgelijke ontwikkeling. Volgens de directeur kost een re-integratietraject bij IJmond Werk! minder dan de gangbare marktprijzen waardoor toch meer mensen geholpen kunnen worden. De afbouw van het Wsw-bestand IJmond Werkt! loopt uit de pas met de door het Rijk geprognotiseerde uitstroom waardoor deze ontwikkeling na 2018 tot tekorten bij IJmond Werkt! leidt. In de IJmond commissie heeft PvdA-fractie, samen met andere fracties, gepleit voor een lobby bij de branche organisatie Cedris (de Nederlandse brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie) en de politiek. De financiering van de Wsw dient herijkt te worden op basis van actuele gegevens. Het college wil een onderzoek doen naar alternatieve uitvoeringsvarianten voor wat betreft de uitvoering van de Wsw die tot doel hebben deze in de toekomst financieel houdbaar te maken. Wanneer denkt het college het onderzoek af te ronden?

IJmond Werkt! heeft, weliswaar met een gemeentelijke bijdrage in 2021, een sluitende meerjarenraming. De PvdA-fractie is optimistisch over de kansen dat de ongelijkheid in verdeling van de Wsw middelen hersteld zal worden en dat de extra financiële middelen van de deelnemende gemeenten niet nodig zal zijn.

Bayram Gezer